N’Estel d’or

Això era una al·lota pobila, garrida ferm, que havía nom Catalineta. Anava a costura, i sa Mestra sempre li deia: —¡O fieta meua, que t’estim! ¡Ja t’hi tractaria bé, si fos ta mare! —Pero no hu sou, deia s’al·lota. —E-hu sería, deia sa Mestra, si matasses sa que tens. Jo me casaría amb ton pare, i cada dia per berenar te donaria pa amb mel. —¡Pa amb fel me donaríeu vos! deia s’al·lotona, i sortia a un altre tancat. I heu de creure i pensar que un día, arribant de costura, damaná pa i botifarró. Sa mare, per donar-n’hi, obri sa pastera, trava sa cuberta amb una tortuga que hi havía a sa paret, s’acala per taiar es botifarró, que el tenía allá dins; Na Catalineta, jugant jugant, s’enfila a una cadira, posa sa má a sa tortuga, que tenía travada sa cuberta; sense temer-se’n, li dona mitja volta; sa cuberta escapa i, plam! cau damunt es cap de sa mare, i li va rompre s’ansa des coll, i dins una estona la pobreta ja va haver badaiat. Na Catalineta, tot-d’una queda freda, llavò va rompre amb un plors que cuidava a estellar-se. Sense sebre que’s feia, fuig de ca-seua com una bòtxa, troba sa Mestra, le hi conta, i sa Mestra li diu: —Mira, si no’m creus a mí, está fet de tu: dirán que l’has morta aposta. —Digau-me que tenc de fer, s’exclamá sa malanada. —¿Que has de fer? digué sa Mestra. Anar-te’n a ca-teua, posar-li un tros de botifarró dins sa boca i un tros de pa amb ses mans, i surts a’s mig des carrer i te poses cridar: ¡O mesquina de mí, que ma mareta s’ès aufegadeta menjant pa i botifarronet. La gent s’ho creurá; ton pare sa podrá casar amb mí, i jo seré ta mare. Na Catalineta va fer lo que sa Mestra li havía comanat; i tot-hom se va beure que sa mareta s’era aufagadeta menjant pa i botifarronet. Des cap d’una temporada, son pare se casa amb sa Mestra, que tenía una fia que havía nom Juanota, sa més grossera, malfenta i gropelluda que haguessen vista mai, i an el mateix temps sa més entonada i sa més superbiosa que es sol escaufava. Com veia Na Catalineta tan garrida i agudona, no hu poria sufrir i sa mare per lo mateix. Es primers dies li donaven, per berenar, pa amb mel; pero no s’estorbaren molt a donar-li pa amb fel i moltes ofertes de verdanc. Un dia dematí, sa Mestra li entrega una vedella i un muixell de llana ben gros. —¡Hala, li va dir, a pasturar aquesta vedella i a filar aquest muixell! Si’s vespre sa vedella no vé ben redona i no’m dus set fuades de fil, sabras jo qui som. Na Catalineta pren sa filoeta i es muixell,…

Continue Reading N’Estel d’or

Es ca d’en Bua i es moix de’n Pejuli

Un dia, hora-baixet, es ca d’En Bua, sortí a fer quatre passes. Passa per davora s’era d’En Pejuli, e-hi veu es moix i li diu: —¡Hala, si anam a estirar-mos ses cames qualque poc! —No hu haguesses dit! diu aquell. ¡Au! Piquen de talons, i de d’allá. —¿Que tant mateix tocarem pel? diu es moix. —No hu sé que mos farem, diu es ca. I encara no hu va haver dit, com zas! mou un coní; i ja li ha pitjat darrera, i nyip-nyep! nyip-nyep! Es coní afina una soca d’uiastre que feia com una lloriguera, i s’hi afica com un llamp. Es ca romangué empantanat. Es moix pega enforinyada derrera es coní i ja hu crec que l’aplegá, i el va treure. —Ja tenc per sopar, va dir. —A, poc a poc, estimat! va dir es ca. En tot cas seré jo que en soparé. Es coní es meu! —¿Teu, i que jo l’haja agafat? diu es moix. ¡Ca, homo! ¡Ja hi beurás fresc! —Sabs que tens tu? Molta xerrera! diu es ca. ¿I tu éts cassador, ni’n fas olor? ¿No sabs tu que es coní es des qui’l mou i sa llebra des qui l’agafa? —Jo lo que sé, diu es moix, que, si jo no trec es cuní, encara seria dins sa lloriguera. Es ca, com veu allò, cremat de tot diu: —Tu no vols amollar ni jo tampoc? Es tribunal mos ho haurá d’aclarir. Anem a Manacor! —Ara mateix, respòn es moix! i ja son partits cap a Manacor. Devers Ca-s’Ueu[14] troben un xot. —Xot, diu es moix, ¿vens amb noltros, que duim aquest coní a plet, i me farás d’homo bo? —Perque éts tu, vendre! diu es xot. I tots tres, camina camínarás. Davora es Collet de Sa Punta troben un gall. —Gall, li diu es ca, ¿vens amb noltros, que duim aquest coní a plet, i me farás d’homo bo? —Perque éts tu, vendre! diu es gall. I tots quatre, hala qui hala, camí camí. Quant foren devora Ca’n Vicens, ja comensava a fer fosca. —Cavallers, diu es gall, jo no hi veig ja; no pas més envant. Bé’l pregaren ets altres, pero no’l pogueren tòrser. A la fi digueren: —No res idò, anem a Ca’n Vicens a romandre, i demá ben damatí prendrem ets atapins. Arriben a Ca’n Vicens, i senten que de dins deien: —Jo’n tenc nou. —Jo’n tenc deu. —Jo’n tenc deu. —Jo’n tenc nou. Es ca va dir: —Això son lladres que es reparteixen es doblers que han robats. Veureu quin retgiró se’n durán. S’acosta a ses portes, toca i crida: —¡Obriu p’el Rei! Es lladres, quant sentiren allò, peguen bot, i, fent-se trons des doblers i de tot, fogiren com cent mil llamps; i ¡que s’havíen de girar darrera! Corregueren fins que pogueren tornar alè. Mentres tant, es ca,…

Continue Reading Es ca d’en Bua i es moix de’n Pejuli

En Martí Tacó

Això era un taconer que fogia de fam i de feina, i s’estimava més quatre festes seguides que un dia fener. Havia nom Martí. Una vegada taconava defora, an es sol, i repará un bolic de mosques aficades a un capoll de figa seca que havía tirat. Amb sa forma los encivella mansiula, i va veure que n’havía mortes quatre i baldades vuit. —¿Així va això? diu ell. ¿Es a dir que amb un cop n’he morts quatre i baldats vuit? No vui jo fer pus feina. An el Rei vui anar a contar-ho. Va vendre ses formes, sa sola, tots ets ormetjos de l’ofici; se compra un vestit nou, i tot mudat, ja va esser partit cap a ca’l Rei. E-hi arriba, s’hi presenta, i li diu: —Senyor Rei, vemet-aqui. Venc a fer-li a sebre que som un homo que m’anomèn Don Martín Tacón, que amb un golpe en mat cuatro i en balt ocho. —¿Aquesta m’és vera? diu el Rei. —Passa de vera! diu En Tacó. —Idò a tu t’havía mester! diu el Rei. —Estic a son manar! diu En Tacó. El Rei lo endemá dematí el crida, el fa berenar, i li diu: —E-hi ha un animalot com tres bous, que d’en tant en tant se’n entra dins la Ciutat; i no’s pot dir sa destrossa que’m fa. No sé es compte de gent que’m mata cad’any. Tot es meu poder no ha bastat per llevar-lo des mig; i, des que som rei, m’hi pec. Tu idò que éts tan valent, quedes encarregat da matar-lo; amb so ben entés que, si a’s vespre no l’has mort, te matarern a tu. Pren sa forsa que vulgues, i ja pots esser partit. Vos assegur que En Tacó no’n tenia cap de riaia; pero no s’atreví a recapitolar, per por de sa por. Després de pensar-hi bé, s’exclama: —Morir per morir, m’estim més provar-me amb s’animal, i será lo que Deu voldrá. Pren coranta soldats, i diu: —¡En davant ses atxes!… ¡Allá on caplleva s’animalot tenim ses feines! —Hala idò, digueren es soldats i partiren. P’es camí li contaren ses proeses de s’animal, que amb cada brúfol tomava un homo d’esquena; i, en estar cansat d’engolir-se gent, com tenia una banyota de dues brasses a’s mig desfront, se’n hi duia ponxits nou o deu, per etzibar-los-se, en revenir-li sa talent. En Tacó no hi veia de cap bolla des retgiró que duia. Quant varen haver caminat un bon tros, entraren dins un pinar molt gran, que feia un pujol lluny; i digueren an En Tacó. —Don Martín, veis aquell pujol? —Si-fa! diu ell. —Idò allá es s’animal! diuen es soldats. Cop en sec senten uns bramuls lo més forts i esglaiadors. —¡Ès ell! ¡ès ell! cridaren es soldats, i giraren en coa; i tots, ¡cametes me valguen! Don Martín fogia…

Continue Reading En Martí Tacó

Sa fia des carboneret

Això era un carboner que tenia un fii, una fia casada i dues fadrines. Un dia el Rei, cassant cassant, passa per davant sa barraca des carboner, i troba sa seua fia darrera, una fadrineta de setze anys, sa més galanxona, que havía nom Catalineta. El Rei, com la va veure, va romandre embadatit, i li digué: —Alabat sía Deu. —Pera sempre, senyor Rei! diu s’al·lotona. —¿Quina la fas? diu el Rei. —Cuin damunt davall són, diu ella. —¡Damunt davall són! s’esclama el Rei, i repará una sarria que feia embalum. —¿Que hi ha dins aquella sarria? demaná. —Xerrim baix, digué Na Catalineta. —¡Xerrim baix! s’esclamá el Rei, sense que li ocorregués que poría esser allò i va dir: —¿A on ès ton pare? —A treure gent de ca-seua, diu ella. —¿I ta mare? diu el Rei. —A plorar es pler de l’any passat, respòn s’al·lota. —¿I es teu germá? diu el Rei. —A cassar. Deixa sa cassa que ha agafada, i du sa que no ha poguda agafar, diu ella. El Rei quedá tot confús amb aquesta partida de coses que aquella pitxorina li havía enflocades. —Dirás a ton pare que venga es vespre a veure’m, li digué i se’n aná. Es vespre es carboner se presenta a ca’l Rei, i diu: —Bona nit temga senyor Rei. ¿Está bonet? ¿Que vol de mí? —Bo estic, gracies a Deu, diu el Rei. Som passat avui per sa teua barraca, i tens una fia més viva que una centena. Li he fetes un parei de preguntes, i m’ha respost d’una manera que m’ha deixat confús. M’ha dit que cuinava damunt davall són. —Tenía raó, diu es carboner. Eren ciurons, que, quant s’olla bull, pugen i davallen, i un cop són damunt i un cop davall. —¡El diantre ès aquesta al·lota! diu el Rei. I m’ha dit també que dins una sarria hi havía xerrim baix. —Es ver! diu es carboner: e-hi havía s’altra fia despuiada, perque totes dues no més tenen un vesit; el duen un dia per hom; i sa qui no’l du, está dins sa sarria; i, en venir ningú estern, xerra baix, porque no se temin d’ella. —¡El diantte es aquesta al·lota! diu el Rei. I m’ha dit llavò que tu eres a treure gent de ca-seua. —Es ver, diu es carboner: era a treure rabassons. —¡Sí que endevinava idò! diu el Rei. I llavò m’ha dit que sa mare era a plorar es pler de l’any passat. —I massa que hi era! diu es carboner. Entany casárem una fia, i despuisahir se morí, al cel sía ella i tots los morts; i sa dona hi era, ja hu veu, per donar cap. I ella i noltros plorávem i ploram, es pler que l’any passat tenguérem des casament. I es carboner va rompre en plors. —No plores, digué…

Continue Reading Sa fia des carboneret

S’hermosura del mon

Això era un rei cristiá i un senyor moro, amics corals ferm. Un dia se’n anaren a cassar. uant tornaven, a’s vespre, veuen una d’oneta veia que filava, amb un llum penjat an es nas. —¿Que li tir? digué el Rei. —No li tireu, digué es moro. El Rei era d’un geni, que, en pensar-la, l’havia de fer, i no pogué estar pus: apunta a sa véia, li despara sa fletxa, li toma mig pam de nas, i es llum li va caure, i tots es copinyats li soiá. Aquella véia era fada, i més maleïda que foc, i tot-d’una digué: —Per fat i fat, que la mía mare m’ha comanat i un punt més, que lo que ara diré, que sía ver i veritat: que es qui m’ha tirada aquesta fletxa, no tenga conort fins que haja trobada s’Hermosura del mon. El Rei tot-d’una se posá trist i funest i engronyat. Res e-hi havía que li das pler. —Si no anam a cercar s’Hermosura del mon, está fet de mí, digué lo endemá an es senyor moro. —Ara mateix, s’esclama aquest; i partiren totd’una. Camina caminarás, sa nit los agafa devora un pinar. Veren un pi molt gros, i resolgueren ajocar-s’hi devall. Per no tenir un denou, varen compondre que mitja nit per hom un vel·laría i s’altre dormiría. Es moro vel·la primer, i sentí, quant el Rei ja dormía com un tió, una áliga que demunt es pi feia unes riaies sa cosa més fresca, i ets aligatons que deien: —Ma mare, ¿que teniu? —No hu heu mester sebre! —Digau-mos-ho! —Qui parlará o motará, un tros de pedra mabre tornará. —No parlarem ni motarem. —Idò reia perque aquí baix e-hi ha un rei cristiá i un senyor moro, amic seu, que cerquen s’Hermosura del mon. —¿Que la trobarán? —Jo no hu sé. —¿I qui hu sab? —Una germana meua que está dins un altre pinar. Es senyor moro les se posá bé dins es cap an aquestes paraules. A mitja nit crida el Rei, fa sa seua dormida, i lo en dema dematí partiren altra volta de d’allá. Camina caminanás, sa nit los agafa baix d’unes muntanyes molt aspres, devora un pinar. Veren aprop un pi molt gros. —¿Que mos hi ajocam? dígué es senyor moro. —Ajoquem-mos-hi digué el Rei. I així hu varen fer. Es moro s’oferí a vel·lar fins a mitja nit, i el Rei se’n alegrá molt perque estava cansat i mort, i tenía una sòn que el roegava. S’ajegué, i al punt dormí més arreu que un seuló. Dins una estona es senyor moro sentí unes riaies sa cosa més fresca damunt aquell pi. Era una áliga que les feia, i els aligatons que no s’aturaven de dir-li: —Ma mare, ¿que teniu, tant de riure? —No hu heu mester sebre! —Digau-mos-ho! —Qui parlará o…

Continue Reading S’hermosura del mon

Un festetjador

Això era una mare que tenía un fii, bajoca de tot, que havía nom Pere. Ja havía doblegats es trenta, i no era estat capaç mai d’escometre cap al·lota. Sa mare li arribá a dir. —¡Hauríes de veure si vas a festetjar, qualque poc! —¡Si jo no sé que tenc de dir! va respondre ell. —Mira, digué sa mare des cap d’un parei de dies, ses raons sien acabades; a festetjar has d’anar, surta d’allá on surta! —¿I a on voleu que vaja? diu ell. —¡Bon re-cotri! diu ella. Ves a Na María-Aina des fil. Na María-Aina des fil era fia d’una que per temps era estada veinada seua. —¿I que li he de dir? demana En Pere. —¡Foi, que li has de dir! diu sa mare. Tot-d’una convé que digues: ¿com va? ¿que li pegau a seure? En Pere se’n va a ca-Na María-Aina un diumenge a’s cap vespre, i la troba an es portal amb sa mare, que se’n anaven a l’esglesia. —¿Com va? digué s’aubarcoc. ¿Que li pegau a seure? —¿No hu veus tu si seim o si estam dretes? digué Na María-Aina, i li girá s’esquena, i partiren totes dues, rodaren clau, i se’n anaren cap a l’esglesia. En Pere va quedar a’s mig des carrer com es gat d’En Para-canyes, fins que a la fi se’n torná a ca-seua. —¿Com ès anat? li demaná sa mare. —Malament, digué ell; i li contá es pas. —Idò en tornar-hi, digué ella, has de dir: festgem, festgem. —Ja hu diré idò, s’esclama En Pere. Des cap d’un parei de dies, se’n hi va; i justament Na María-Aina tengué son pare mort, i trobá sa casa plena de gent, plorant o fent una cara ben trista. Afina Na María-Aina asseguda a una cadira, que tenía ets uis com a tomátigues de plorar. S’hi acosta i li diu: —Festetgem, festetgem. —¡Ah tros de bestia! se va esclamar tot-hom. ¿Amb so mort còs present, amb sa pena i trastorn d’aquesta casa, vens a cercar festetjaments? ¡Treislo defora! ¡treis-lo defora! I le hi varen treure amb caixes destrempades. L’homo se’n torna a ca-seua i sa mare li demana: —¿Com ès anat? —Malarnent, digué ell; i li contá es pas. Sa mare, quant el sent, li diu: —Idò havíes de dir: al cel lo vegem. —Ja hu sabré per un altre pic, va respondre ell. Des cap d’una mesada hi torna. Justament los troba que feien matanses, i comensaven a desxuiar es porc. —Ave María Puríssima! diu En Pere de damumt es portal. —Concebuda sens mácula! li varen respondre. L’homo se mira una mica es porc, i diu: —Al cel lo vegem. —¡Es porc vols veure‚ al cel, tros de banc? s’ excrema tota cremada sa mare de Na María-Aina. Si no’n dus més de fresques, te’n pots tornar per allá on éts…

Continue Reading Un festetjador

En Juanet i es set missatges

Això era un Rei que no més tenía una fia. Era molt desxondida; i, quant va esser casadora, son pare va fer unes dictes que es joves que tenguessen ganes de casar-se amb ella, se presentassen, i es qui li guanyaría a dir una mentida grossa, aquell s’hi casaría; i tots es qui no li guanyassen, dos criats los acompanyaríen amb una verga de bou llarga, i los pegaríen fins que los arribassen. N’hi anaren una mala fi; pero tots acabaven per haver de córrer ses vergades, i es criats del Rei ja estaven cansats d’encalsar fadrins dant-los a tastar sa verga de bou. Sa fia del Rei donava set voltes a tots, i no hi havía que dir tornau. Se’n arriba a tèmer un pollastrell d’una possessió de Manacor, que havía nom juanet, un poc geperut i que caminava a la xisclera. I ¿que fa ell? Pren un pa i una sobrassada, se posa ses cames an es coll, i ja es partit cap a Ciutat per veure si amb una mentida grossa se feia gendre del Rei. Camina caminaras, com va esser a ses basses de Vilafranca[6], en troba un qui se travava. —¡Alabat sia Deu! —Per a sempre. —¿I ara que fas, si no es massa preguntar? —Me trau. —¿I a on treu cap travar-te? —Perque su aquí hi ha una llebre an es jas, i la vui agafar; i, si no’m travas, li guanyaría de massa a córrer. —¿I aquesta es vera? —Ara mateix e-hu veurás. Acaba de travar-se; botant botant, s’acosta an es jas, i fa: —¡Xo! Sa llebre s’alsa, i de d’allá, com la bala; pero aquell travat pega un parei de llongos, i ja la tengué. —El dimoni éts, s’exclama En Juanet. ¿I que’t diuen a tu? —En Corrim. —¿Que’t vols llogar amb mí? —Si’ns avenim des preu. —¿Que has de guanyar? —Cinquanta lliures i un vestit. —Fe ta esta sa barrina. —Feta esta idò, i manau feines. —Anem cap a Ciutat, digué En Juanet. I seguiren cap envant. A sa costa de So’n Comelles en troben un que estava tombat, amb una oreia a sa terra. —¡Alabat sia Deu! li digueren. —Per a sempre, va respondre. —¿I que fas, si no es massa preguntar? —Escolt; amb una oreia sent lo que diuen fins i tot es condamnats de l’infern i amb s’altra ets angels del cel, que canten Sant Sant! Sant! —¿I que’t diuen a tu? li demana En Juanet. —N’Escoltim. —¿Que’t vols llogar amb mi? —Si’ns avenim des preu. —¿Que has de guanyar? —Cinquanta lliures i un vestit. —Feta esta sa barrina. —Feta esta idò, i manau feines. —Anem cap a Ciutat, digué En Juanet. I seguiren cap envant. Quant foren an es pla de Montuïri, en troben un que feia una gaveta voltant sa torre d’un molí de vent. —Alabat…

Continue Reading En Juanet i es set missatges

Es tres germans i es nou gegants

Això era un pare i una mare que teníen tres fiis, En Pere, En Bernat i En Juanet. Sempre acabaven primer es pa que sa talent, de pobres que eren. Un dia En Pere, cansat de patir fam, alsa es cap i diu. —Me’n vaig a descubrir mon. Pren un tros de pa i formatge i li estreny. Camina caminaràs, troba una doneta amb un al·lotó, i ja l’ha escomesa i li diu: —¿No’m diríau, germaneta, a on trobaría lo que cerc? —I ¿que cerques? li demana sa doneta. —Ventura, respòn En Pere. —Idò mira, li diu aquella doneta, ves-te’n per avall. Trobaràs una garriga molt rasa i llavò un comallar molt fondo. Ves sempre cap envant. A un coster veuràs una covota paredada, amb un portal i unes portes tancades i un pi davant. Allò ès s’amagatai de nou gegants, i hi tenen uns caramulls de dobles de vint de carassa que fan por. Tot-d’una que arribis, t’enfiles per aquell pi, i fins an es cap d’amunt. Quant fassa fosca negra, sentiràs una veu que dirà: Mar-i-mon, obri! obri, bitzoc! I ses portes s’obriràn. Serà que es nou gegants, que no més van de nit, prendràn campanya. Es derrer que surta, dirà: Mar-i-mon, tanca! tanca, bitzoc! I ses portes se tancaràn. Llavò abraonarà es pi, i li pegarà un parei d’engronsades per veure si hi ha negú de dalt que los puga traïr. Tu aferre’t fort, que si no t’hi aferres, botiràs; i abans d’arribar en terra, ja t’hauràn menjat. Si tu no caus, se’n aniràn de d’allà. Tu llavò davalles, dius davant ses portes ses paraules que per obrirles i per tancar-les hauràn dites es gegants, ses portes s’obriràn i se tancaràn, i podràs carregar de dobles de vint, tant com vulgues. —¿Això ès tot lo que he de fer? digué En Pere, veent que sa doneta s’era aturada. —Això ès tot, digué ella. En Pere sensa dir-li per amor de Deu sia! ni a reveure! parteix amb unes bones passes. —Espera un poc, bon jove, diu sa dona. Mira aquest al·lotó que men. Fa un dia que no ha menjadet res. Dona-li, per amor de Deu, una espipellada d’aquest pa i formatge que dus. —No lleu, digué En Pere. L’he mester per mi. I, deixant-la amb sa paraula a sa boca, se’n va. Camina caminaràs, arriba a sa garriga rasa, i l’atravessa; troba’s barranc, i de d’allà. Afina sa covota paredada, veu ses portes tancades i es pi davant. S’enfila p’es pi; i fins a’s cap d’amunt. Aviat va esser fosca negra. Comensa a sentir trapig i rall per dins sa còva; i escolta qui escolta, sent una veu que diu: —Mar-i-mon, obri! obri, bitzoc! I s’obrin ses portes i surten es nou gegants. —Mar-i-mon, tanca! tanca, bitzoc! digué es qui anava darrera; i ses portes se…

Continue Reading Es tres germans i es nou gegants

Aygo-forts: Ses Peparrines

I Apunta, Pepita: un ebanico... tant; una piesa de pecho de oro... tant; un reloj de tres capsas... tant: Axó dictava, ajupida demunt una tauleta iluminada amb un quinqueret set-mesó, la senyora Jusepa á sa seua nora Na Pepita. Aquesta escrivía ses notes, casi taquigráfiques, á un llibret de contes cerolós y escantellat, que per espay de vint anys va essé es confident econòmich manetjat p' el senyó Pepe, un ex-sargent andalús amansat per la senyora Jusepa, y refredat á Mallorca fins á quedarse baldat á una cadira de repós, més de vuyt ó déu anys seguits. Antes de passá endevant, será lo milló establí sa personalidad més ó menos civil, des qu' han de figurá, de present ó per referencia, en aquesta pobre historieta. La senyora Jusepa, de qual jovintut no convé parlarne molt, va posá ses mans demunt un sargent, estirat y fiero y andalús, que va prende sa llecencia poch després d' acabada sa guerra d' Africa. Va dexá de serví el rey per vení á essè esclau de la senyora Jusepa, Penjá, el senyó Pepe, com á recordansa des centenars de moros escabetxats, es sabre, es ros, es poncho y es demés trastos de matá; pero regalá es calsons, com á regalo de casament, á sa novia. A molts d'aquests homos forts, per andalusos y per guerreros que sian, los ne pren com á n' es vi de fogoneu. quant está dins es cup, en es plè des bull, mata sa gent que sols s' hi arramba; pero una vegada trascolat... no res: brou de llántia. Axí n' hi prengué á n'el senyó Pepe; encara qu' estava á la flò del mon, passá molt poch temps de trascolat desde es cup de sa milicia y des bull des fadrinatje á dins es tonell des matrimoni; y ja no tenía forsa, no solament per matá una mosca, sino que sempre parexía que tenía pò de que 'l matassen á ell. ¡A ell, que deya molt serio, que tots es peixos y taques de ranxo des séu uniforme, eran esquits de cervell de moro y de sanch de biduí!... La senyora Jusepa se posá es calsons, y no 'l dexava piulá. Fins y tot li doná orde de parlá en mallorquí, si volia que l' entengués, y que dexás aná ses forasterades que no més servían per darse tò. D' aquesta exigencia resultá un mestay d' andalús y pollensí, (ella nasqué á Pollensa,) que era cosa de llogarhi cadiretes. A pesá de s' apocament y d' haverse esbravehit tan aviat el senyó Pepe, el cel enviá á n'es matrimoni un ínfant qu'era com un moxet escorxat; y que surá, gracies á n'es viveró y á sa cabra, que manetjava y pasturava es papay nou, convertit de Marte lletós en didot sech. La senyora Jusepa tenia altres feynes; y…

Continue Reading Aygo-forts: Ses Peparrines

Aygo-forts: Escola práctica

I La senyora Rosa acabava d' apagá sa candela de sèu amb una sabatilla. Pero es cremayó, que dins aquella oscurítat de s' alcova malsana parexía s' uy de la Providencia vetlant demunt ses misèries del mon, dexava veure tots ets objectes blanchs y lo que demunt ells resaltava per oscur. Axí es que en es capsal des llit s' hi veya un Ecce Homo núu de còs, amb so dogal en es coll y molta sanch per sa cara; abaix d' ell, una piqueta (que per forsa havia d' essè sa piqueta de sa sanch), y en es peus des llit, penjats á claus ganxos, sa roba de la senyora Rosa y sa mudada del senyó Toni, qu era es sèu espòs, y que á son costat tossía. Aquells bultos negres penjats á sa paret, vists casi á les fosques, parexían víctimes convertides en penjoys, ó pelleròfes de persones qu' havían perdut es bessó. Axò de que fossen pellerenques sense bessó, no hauria estat cosa rara; perque aquell matrimoni xupava un senyó de bona casa, axí com un llimpia-botes xupa una nespla madura; y lo cert es qu' es joves (y qualque vèy) qu' aquella santa pareya protegia, encara qu' haguessen nascut á casa que pot, se quedavan ben prest á la fresca, si no entravan á la Misericordia ó á las Hermanitas. Acaba de tossí el senyó Toni; la senyora Rosa, lo mateix qu' una fragata qu' ha dat fondo, va desvaporá per totes ses vàlvules, y desprès d' havè cercat, marit y muller, cadascú es sèu jayent, comensáren sa xerrada de capsal. —Creume. Toni, (deya la senyora Rosa), creume; pero axí com anam, ja som á mitjan costa des Camp-Roig. Sè cèrt que no has cobrat res de D. Cuanito; sé cert que á D. Duardo li dexarás es docents duros amb un trist pagaré de cinchcents... ¡y axò qu' haurás d' esperá tres mesos per tornarlos á posá ses mans demunt!... si les hi pòsas; perqué si ara té un empleo des que vessunyan, demá pot essè un pèrdis cessant... Ja sé que es forasté y que té sa senyora plantosa... ¡M' haurías de sortí llibertino!... —Calla, Rosa, calla, si pots... Ja sé que 'm pèrt per massa noble; pero axó deu essè per allò que diu: dime con quien tratas... y que m' arruin per massa generós... y axò deu essè de resultes de tant d' habitá amb tu... perque s' exemple, Rosa, hey fa molt. —Toni, Toni, no 'm vengues amb xinites. —Cap xinita, Rosa; pero quant mos casárem, no teníam per capital més que fe y esperansa, y no me recort que tú 'm duguèsses per dot cap mica de caritat. —¡Bona l' hauríam feta, Toni! Aquesta virtut, en el dia, no serveix mès que per fé nials ses altres dues. —Bé; idò…

Continue Reading Aygo-forts: Escola práctica